Дүүргийн салбар зөвлөлийн алба хаагчдад чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа


8 сар

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах нийслэлийн салбар зөвлөлөөс дүүргийн алба хаагчдыг чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа.